Algemene Voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN Venray boeit! B.V.

Deze voorwaarden bestaan uit vier delen:

I  Algemeen

II Aanvullende bepalingen ten aanzien van Advertenties in gedrukte Media

III Aanvullende bepalingen ten aanzien van Advertenties in digitale Media

I ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een Mediabureau, een Advertentieovereenkomst aangaat met Venray boeit! B.V..

Advertentie: iedere (commerciële of promotionele) uiting die door Opdrachtgever voor publicatie in één of meer Media wordt aangeboden.

Advertentiecontract: een contract tussen de Opdrachtgever en Venray boeit! B.V. waarbij de Opdrachtgever de verplichting aangaat met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders het

overeengekomen minimale volume aan Advertentieruimte af te nemen.

Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en publicatie van de Advertentie benodigde materiaal.

Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.

Advertentieovereenkomst: een Advertentieorder of een Advertentiecontract, inclusief deze Voorwaarden.

Advertentieruimte: de overeengekomen ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Medium gangbare eenheden, die op grond van de Advertentieovereenkomst voor Advertenties van de Opdrachtgever

beschikbaar is.

Advertorial: een Advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele uiting maar die afkomstig is van een Adverteerder.

Erkenninghouder: een Opdrachtgever aan wie door de Stichting ROTA (tijdelijke) erkenning is verleend.

Mediabureau: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van haar opdrachtgever, hetzij op eigen naam, een Advertentieovereenkomst aangaat met Venray boeit! B.V.. Een reclamebureau kan tevens een Mediabureau in de zin van deze Voorwaarden zijn.

Medium: het communicatiemedium dat wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie aan het publiek.

Opdrachtgever: de Adverteerder en/of het Mediabureau waarmee Venray boeit! B.V. een Advertentieovereenkomst aangaat.

Pluspropositie: een bijvoegsel bij een Advertentie of bij een Medium, zoals een insert.

Regelen: de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA.

Sluitingstijd: het tijdstip en de datum zoals door Venray boeit! B.V. bepaald, waarop het Advertentiemateriaal uiterlijk bij Venray boeit! B.V. moet zijn aangeleverd.

Venray boeit! B.V.: Venray boeit! B.V. alsmede ieder van haar eventuele toekomstige werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden, voor zover deze Advertentieruimte verkopen onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Voorwaarden: de onderhavige algemene advertentievoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deel I van deze Voorwaarden is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit, van alle Advertentieovereenkomsten die door of ten behoeve van de Media van Venray boeit! B.V. worden gesloten, tenzij deze Voorwaarden expliciet niet van toepassing worden verklaard dan wel andere voorwaarden van toepassing worden verklaard.

2. Al naar gelang de aard van de Advertentie en/of de aard van het Medium zijn in aanvulling op deel I tevens deel II, III en/of IV van deze Voorwaarden van toepassing op de Advertentieovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen één of meer van de toepasselijke onderdelen prevaleert het deel met het hoogste cijfer.

3. In aanvulling op deze Voorwaarden zijn op alle Advertentieovereenkomsten tevens de Regelen van toepassing. Bij strijdigheid tussen en/of onduidelijkheid ten aanzien van de verhouding tussen enige bepaling uit deze Voorwaarden en een bepaling uit de Regelen prevaleert het bepaalde in deze Voorwaarden.

4. Enige (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

5. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Advertentieovereenkomst prevaleert het bepaalde in de Advertentieovereenkomst.

6. In geval van tegenstrijdigheid, inconsistentie of afwijking tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van de Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3. Advertentieovereenkomsten algemeen

1. Een Advertentieovereenkomst kan slechts worden gesloten (mede) ten behoeve van bedrijfsonderdelen van een Adverteerder waarvan deze Adverteerder op het moment van totstandkoming van de Advertentieovereenkomst direct of indirect tenminste 50% van de aandelen houdt en/of tenminste de helft van de zeggenschap uitoefent.

2. De Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Venray boeit! B.V. aan de Opdrachtgever, dan wel door plaatsing van de Advertentie van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Advertentiecontracten

1. Onverminderd het in Artikel 3 lid 1 bepaalde, is een Advertentiecontract alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien de Opdrachtgever een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor het Advertentiecontract is aangegaan.

2. Een Advertentiecontract wordt aangegaan voor de duur van één jaar en gaat in op de datum zoals genoemd in het Advertentiecontract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Venray boeit! B.V. en de Opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 5.6 en 5.7 van de Regelen is niet van toepassing.

3. Indien de Opdrachtgever na afloop van de looptijd niet de gehele Advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of op welke wijze dan ook. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever in dat geval verplicht tot betaling van de niet afgenomen Advertentieruimte, dan wel tot bijbetaling van het tarief dat van toepassing is op de wel afgenomen Advertentieruimte, een en ander ter keuze van Venray boeit! B.V..

4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van het Advertentiecontract worden uitgebreid. Alsdan komen Venray boeit! B.V. en de Opdrachtgever het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds uitgevoerde Advertentieorders maar geldt slechts ten aanzien van daarna te plaatsen Advertentie(order)s.

5. Een Advertentiecontract eindigt automatisch nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd is verstreken. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

6. Een Advertentiecontract dient voorafgaand aan de eerste plaatsing c.q. Advertentieorder te worden aangegaan. Tenzij met toestemming van Venray boeit! B.V. is het niet mogelijk losse Advertentieorders achteraf om te zetten in een Advertentiecontract. Het bepaalde in artikel 20 van de Regelen is niet van toepassing.

7. Indien de berekeningsgrondslag van een Advertentiecontract wijzigt (bijvoorbeeld minimaal af te nemen millimeters wordt minimaal te besteden bedrag of vice versa) is Venray boeit! B.V. gerechtigd het Advertentiecontract tussentijds te beëindigen dan wel om te zetten naar de nieuwe berekeningsgrondslag.

Artikel 5. Advertenties

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties. Algemene Advertentievoorwaarden Venray boeit! B.V. per 1 januari 2014

2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Venray boeit! B.V. zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Venray boeit! B.V. geleden of te lijden schade.

3. Advertenties die daarvoor in aanmerking komen moeten zijn voorzien van een geldig KOAG/KAG stempel.

4. Venray boeit! B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van Advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.

5. Venray boeit! B.V. heeft het recht om een Advertentie(order) zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 11.2 van de Regelen is niet van toepassing.

6. Venray boeit! B.V. verleent de Opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vereengekomen. Venray boeit! B.V. is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in hetzelfde Medium te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

7. Door de Opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats binnen het Medium kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de voor de betreffende plaats gehanteerde toeslag voldoet.

8. Opties op (specifieke) Advertentieruimte, Advertorials of Plusproposities hebben een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij door Venray boeit! B.V. anders bepaald. Venray boeit! B.V. kan deze termijn tussentijds verkorten indien zich een derde gegadigde meldt die deze specifieke Advertentieruimte af wil nemen. Indien de Opdrachtgever niet voor het verstrijken van deze duur schriftelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van de optie, vervalt deze automatisch.

9. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor afdracht van eventuele licentiegelden aan rechthebbenden, dan wel hun vertegenwoordigers, zoals BUMA/STEMRA.


Artikel 6. Advertentiemateriaal

1. Het Advertentiemateriaal dient voor de Sluitingstijd en conform de door Venray boeit! B.V. bekendgemaakte (meest recente) specificaties te worden aangeleverd bij Venray boeit! B.V.. De Opdrachtgever draagt het risico van juiste en tijdige aflevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.

2. Venray boeit! B.V. is gerechtigd om Advertentiemateriaal dat na de Sluitingstijd of niet conform de in dit artikel genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te publiceren, dan wel de met publicatie daarvan gemoeide extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van een naar het oordeel van Venray boeit! B.V. redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag. Het bepaalde in artikel 19 van de Regelen is niet van toepassing.

3. Venray boeit! B.V. zal het ontvangen Advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden van het Advertentiemateriaal.

4. De Opdrachtgever staat er voor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of Media van Venray boeit! B.V.. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij bij online aanlevering geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de Media van Venray boeit! B.V. kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de Media van Venray boeit! B.V. onevenredig zwaar belasten.

5. Venray boeit! B.V. streeft er naar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in het Medium. Venray boeit! B.V. kan echter geen exacte reproductie garanderen en de Opdrachtgever dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.

6. Venray boeit! B.V. staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een Advertentie in het Medium.

7. Venray boeit! B.V. heeft het recht het Advertentiemateriaal na voltooiing van de Advertentieovereenkomst te vernietigen of (indien sprake is van digitaal materiaal) te wissen.

8. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens Venray boeit! B.V. vervaardigd Advertentiemateriaal berusten bij Venray boeit! B.V..

9. Correcties worden door Venray boeit! B.V. geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van Venray boeit! B.V. redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Advertorials

1. Boven een Advertorial wordt te allen tijde de vermelding “Advertentie” of “Advertorial” geplaatst.

2. Advertorials worden pas door Venray boeit! B.V. geaccepteerd indien Venray boeit! B.V. akkoord is met de inhoud daarvan. De plaatsing van Advertorials mag te allen tijde en zonder opgave van redenen door Venray boeit! B.V. worden geweigerd, zonder dat Venray boeit! B.V. ter zake aansprakelijk kan worden gesteld door de Opdrachtgever.

3. De lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en kop- en/of broodletter van het Medium, een en ander ter beoordeling van Venray boeit! B.V..

4. De (sub-)titel en/of het logo van het Medium of Venray boeit! B.V. mogen slechts worden gebruikt met voorafgaande toestemming van Venray boeit! B.V..

5. De afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld.

6. Het logo en het desbetreffende product van de Opdrachtgever in een packshot dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld.

7. Door Venray boeit! B.V. (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van Venray boeit! B.V.. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het gebruikte Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van Venray boeit! B.V. te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.


Artikel 8. Tarieven en betaling

1. Het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag wordt bepaald aan de hand van de geldende tariefkaart en eventuele kortingen. Aan bemiddelaars in onroerende zaken, begrafenisondernemers en gerechtsdeurwaarders kan slechts korting worden verstrekt voor zover het losse Advertenties betreft die rechtstreeks verband houden met het beroep waarin de betrokken bemiddelaar werkzaam is.

2. Venray boeit! B.V. heeft gedurende de looptijd van een Advertentiecontract het recht de tarieven van de tariefkaart te wijzigen. Deze wijziging zal worden doorberekend aan de Opdrachtgever ten aanzien van nog te plaatsen Advertentie(order)s. Venray boeit! B.V. zal dergelijke tariefswijzigingen schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar maken. Het bepaalde in artikel 7.4 van de Regelen is niet van toepassing.

3. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Betaling van het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld. Erkenninghouders dienen het verschuldigde bedrag binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te hebben voldaan. Verrekening van enige vordering die Opdrachtgever jegens Venray boeit! B.V. mocht hebben, is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van Venray boeit! B.V..

5. In geval van elektronische betaling vindt betaling plaats in een beveiligde bankomgeving van een derde partij. Venray boeit! B.V. heeft hierop geen invloed en is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze bankomgeving.

6. Aan Erkenninghouders kan een door Venray boeit! B.V. vast te stellen korting op het factuurbedrag worden verleend in geval van betaling van Algemene Advertentievoorwaarden Venray boeit! B.V. per 1 januari 2014 het volledige factuurbedrag binnen de door Venray boeit! B.V. aangegeven termijn. Venray boeit! B.V. is te allen tijde gerechtigd om deze korting aan te passen of te laten vervallen, waarvan hij de Erkenninghouder tijdig schriftelijk op de hoogte zal stellen.

7. Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt in de regel na elke plaatsing van een Advertentie. Venray boeit! B.V. is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8. De in dit artikel genoemde termijnen gelden als fatale termijnen. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente + 3% verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling is Venray boeit! B.V. tevens gerechtigd aan de Opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen. Ten aanzien van Erkenninghouders is, met uitsluiting van het in dit lid bepaalde, artikel 16.3 van de Regelen van toepassing.

9. Ingeval de Opdrachtgever ten aanzien van een of meerdere termijnen in gebreke is, is Venray boeit! B.V. gemachtigd al het uit hoofde van de Advertentieovereenkomst verschuldigde, dientengevolge eveneens alle toekomstige termijnen, ineens en in totaal op te eisen en in te vorderen.

10. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij deze kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 25 voor rubrieksadvertenties en € 150 voor overige advertenties.

11. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum schriftelijk bij Venray boeit! B.V. te zijn ingediend bij gebreke waarvan de vordering vervalt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de factuur betwist, is hij gehouden het niet betwiste gedeelte tijdig aan Venray boeit! B.V. te voldoen. Het bepaalde in artikel 17.1 en 17.2 van de Regelen is niet van toepassing.

12. Indien het oorspronkelijk verschuldigde bedrag door Venray boeit! B.V. wordt ontvangen na het tijdstip waarop Venray boeit! B.V. ((buiten)gerechtelijke) incassokosten heeft gemaakt wordt het ontvangen bedrag eerst in mindering gebracht op deze incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente, vervolgens op de administratiekosten en tot slot op het oorspronkelijke factuurbedrag.

13. De Adverteerder blijft naast de Opdrachtgever te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het uit hoofde van de Advertentieovereenkomst aan Venray boeit! B.V. verschuldigde bedrag.

14. Het bepaalde in artikel 16.7 van de Regelen is niet van toepassing.

Artikel 9. Transparantie

1. Venray boeit! B.V. kan aan een Mediabureau vaste en/of variabele kortingen verlenen, daaronder begrepen bonuskortingen waarvan de hoogte afhankelijk is van de netto jaaromzet die is gerealiseerd met de Advertentieovereenkomsten die met of door bemiddeling van het betreffende Mediabureau zijn gesloten.

2. Het Mediabureau dat als lasthebber of bemiddelaar voor een Adverteerder optreedt, is gehouden om de Adverteerder voorafgaand en op eigen initiatief te informeren over een eventueel eigen belang dat het Mediabureau heeft, financieel of anderszins, bij de totstandkoming van een Advertentieovereenkomst met Venray boeit! B.V.. Het Mediabureau moet daarbij afdoende invulling geven aan haar verplichting om transparant te zijn jegens de Adverteerder(s) waarvoor zij optreedt.

Artikel 10. Annulering Advertorial-  en Advertentieorder, hierna te noemen Advertentieorder

1. Met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 8.2 van de Regelen geldt in geval van annulering van een Advertentieorder door de Opdrachtgever dat Venray boeit! B.V. gerechtigd is een naar zijn oordeel redelijk bedrag aan de Adverteerder in rekening te brengen, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag.

2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

3. De door Venray boeit! B.V. gemaakte kosten in verband met specifieke eisen aan de Advertentie of in verband met een Pluspropositie komen in geval van annulering te allen tijde volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

4. Een annulering op grond van dit artikel bevrijdt de Opdrachtgever niet van zijn (overige) verplichtingen uit hoofde van het Advertentiecontract.

Artikel 11. Tekortkoming, aansprakelijkheid, overmacht en faillissement

1. Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst is Venray boeit! B.V. gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten.

2. Indien de Opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling door Venray boeit! B.V., binnen de door Venray boeit! B.V. gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet is Venray boeit! B.V. gerechtigd om de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

3. Opschorting of ontbinding door Venray boeit! B.V. ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Advertentieovereenkomst laat voorts onverlet het recht van Venray boeit! B.V. op vergoeding door de Opdrachtgever van de door Venray boeit! B.V. als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.

4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten respectievelijk schade, gemaakt respectievelijk geleden door Venray boeit! B.V. als gevolg van of in verband met de niet-nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst. De door de Opdrachtgever te vergoeden kosten respectievelijk schade bestaat onder meer uit de door Venray boeit! B.V. geleden en te lijden directe en indirecte schade, alsmede de door Venray boeit! B.V. gemaakte kosten van juridische bijstand.

5. De Opdrachtgever vrijwaart Venray boeit! B.V. zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de niet- of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens Venray boeit! B.V., waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een Advertentie.

6. Venray boeit! B.V. kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Opdrachtgever indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Venray boeit! B.V..

7. Met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 23.1 van de Regelen is elke aansprakelijkheid van Venray boeit! B.V. per gebeurtenis te allen tijde beperkt tot de door de Opdrachtgever ter zake van de betreffende Advertentie(order) verschuldigde vergoeding.
Aansprakelijkheid van Venray boeit! B.V. voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij herhaalde publicatie van een Advertentie is Venray boeit! B.V. slechts aansprakelijk voor onjuistheden die na de eerste, maar tijdig vóór de tweede plaatsing door de Opdrachtgever zijn doorgegeven.

8. Indien zich aan de zijde van Venray boeit! B.V. onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft Venray boeit! B.V. het recht om zijn uitvoering van de Advertentieovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Venray boeit! B.V., de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Venray boeit! B.V. is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de Opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Venray boeit! B.V., staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het publiceren van een Advertentie door Venray boeit! B.V. alsmede iedere andere situatie waarop Venray boeit! B.V. geen beslissende controle kan uitoefenen.

9. is gerechtigd om de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot voldoening van de gehele met de Advertentieovereenkomst gemoeide vergoeding, indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd of deze in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd, de Opdrachtgever zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat kan worden geacht om de verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst na te kunnen komen. Indien sprake is van een Advertentieovereenkomst die door Opdrachtgever is afgesloten ten behoeve van een derde en deze derde gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de Opdrachtgever het recht om, in plaats van betaling van het nog verschuldigde bedrag, te volstaan met betaling van het verschil tussen de ontvangen korting en de korting die op basis van het reeds bestede bedrag volgens de geldende tariefkaart van toepassing zou zijn.

Artikel 12. Derden
1. Venray boeit! B.V. kan bij de uitvoering van de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst. De Opdrachtgever die op eigen naam maar ten behoeve van een derde (waaronder begrepen een bedrijfsonderdeel zoals bedoeld in Artikel 3 lid 1) een Advertentieovereenkomst is aangegaan staat er voor in, dat deze derde de bepalingen van de Advertentieovereenkomst aanvaardt en naleeft.

3. Indien een Mediabureau een Advertentieovereenkomst afsluit in naam en voor rekening van een Adverteerder, dan dient het Mediabureau op verzoek van Venray boeit! B.V. aan te tonen dat hij bevoegd is om te handelen in naam en voor rekening van deze derde. Indien dit niet naar tevredenheid van Venray boeit! B.V. kan worden aangetoond wordt het Mediabureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.


Artikel 13. Redactionele onafhankelijkheid en content van derden

1. De redactie van het Medium waarin de Advertentie wordt geplaatst is volledig onafhankelijk in de beslissingen die zij neemt omtrent de inhoud van publicaties in het Medium. Venray boeit! B.V. is uit hoofde van de Advertentieovereenkomst dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade aan de zijde van de Opdrachtgever als gevolg van (de inhoud van) redactionele aandacht in de Media.

2. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging, reproductie of plaatsing van de door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Venray boeit! B.V. in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

3. Evenmin is Venray boeit! B.V. aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever veroorzaakt door content die door derden in het Medium wordt geplaatst of geüpload.

4. Artikel 9.1 van de Regelen is niet van toepassing.


Artikel 14. Klachten

1. De Opdrachtgever accepteert dat als gevolg van diverse oorzaken de weergave of reproductie van de Advertentie in de Media kan afwijken van het aangeleverde Advertentiemateriaal en/of eventuele drukproeven.

2. Eventuele klachten over de uitvoering van een Advertentieovereenkomst, waaronder klachten ten aanzien van de wijze van reproduceren, de plaatsing of de kleurkwaliteit dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, binnen 14 dagen na (de eerste) verschijningsdatum van de Advertentie in het Medium schriftelijk bij Venray boeit! B.V. te zijn ingediend. Klachten over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten worden niet geaccepteerd.

3. Indien een klacht is gemeld conform dit artikel en de tekortkoming in de uitvoering van de Advertentieovereenkomst te wijten is aan Venray boeit! B.V. zal Venray boeit! B.V., zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn, naar haar beste vermogen trachten om de Opdrachtgever eenzo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden.

4. Klachten over de uitvoering van een Advertentieovereenkomst ontslaan de Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Advertentie.

Artikel 15. Afwijking en wijziging Voorwaarden

1. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk door Venray boeit! B.V. zijn bevestigd.

2. Venray boeit! B.V. heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd. Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle bestaande Advertentieovereenkomsten.

Artikel 16. Divers

1. Venray boeit! B.V. is gerechtigd (maar niet verplicht) om Advertenties op te nemen in en/of door te plaatsen naar andere Media binnen het Venray boeit! B.V. concern. De Opdrachtgever kan aan een her- of doorplaatsing geen rechten ontlenen.

2. De Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan een overdracht door Venray boeit! B.V. van diens rechten en verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst door een derde.

3. De onverbindendheid of ongeldigheid van een van de bepalingen van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

4. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden onverbindend of ongeldig zou blijken te zijn, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.

5. Venray boeit! B.V. is te allen tijde gerechtigd Advertentieovereenkomsten tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien zij besluit de exploitatie van één of meer (onderdelen van de) Media waarop de Advertentieovereenkomst betrekking heeft te staken.

6. In gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist Venray boeit! B.V..


Artikel 17. Privacy

1. Venray boeit! B.V. legt de gegevens van de Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst alsmede om de Opdrachtgever te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Venray boeit! B.V.. Vastlegging geschiedt conform het van toepassing zijnde privacy statement, te vinden op de website van het Medium.

2. Venray boeit! B.V. is de rechthebbende ten aanzien van de persoonsgegevens waar hij als gevolg van de uitvoering van de Advertentieovereenkomst de beschikking over krijgt, tenzij tussen Venray boeit! B.V. en de Opdrachtgever uitdrukkelijk afwijkende afspraken worden gemaakt over de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst worden in de eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


II AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ADVERTENTIES IN GEDRUKTE MEDIA

Artikel 19. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Plusproposities

1. Het aantal Plusproposities per Medium is beperkt. Venray boeit! B.V. bepaalt hoeveel Plusproposities per Medium worden gehonoreerd.

2. Ten aanzien van Plusproposities gelden de door Venray boeit! B.V. nader gestelde en aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte formaten en overige bijzonderheden.

3. De prijs voor een Pluspropositie wordt mede bepaald door de door Venray boeit! B.V. te maken (extra) productie-, druk-, en portikosten. 4. Een Pluspropositie mag geen gassen noch schadelijke of gevaarlijke stoffen bevatten.

5. Indien de Pluspropositie bestaat uit een op te plakken bijvoegsel zoals een sachet, kan Venray boeit! B.V. niet garanderen dat het bijvoegsel exact op de aangegeven plaats in de Advertentie wordt geplaatst. De Opdrachtgever dient rekening te houden met een zekere afwijking in de locatie.

6. Venray boeit! B.V. kan niet garanderen dat de gehele oplage van het betreffende Medium voorzien is van het bijvoegsel. De Opdrachtgever dient naar alle redelijkheid rekening te houden met een zekere afwijking.

7. Venray boeit! B.V. kan niet garanderen dat de opgegeven drukoplage juist is en is niet aansprakelijk voor eventuele tekorten of overschotten aan bijvoegsels.

8. De Opdrachtgever vrijwaart Venray boeit! B.V. zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de verspreiding en de inhoud van de Pluspropositie.

Artikel 20. Bewijsnummers

1. Venray boeit! B.V. stelt op verzoek van de Opdrachtgever één bewijsnummer van het Medium ter beschikking in digitale dan wel in printvorm, een en ander ter keuze van Venray boeit! B.V.. Het voorgaande geldt niet voor rubrieksadvertenties.

2. Indien een Advertentie in meerdere Media en/of edities van hetzelfde Medium is geplaatst, dan is Venray boeit! B.V. gerechtigd voor extra bewijsnummers die op verzoek van de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld de daarmee gemoeide, door Venray boeit! B.V. vast te stellen kosten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.


III AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ADVERTENTIES IN DIGITALE MEDIA

Artikel 21. Algemeen, impressies

1. Dit deel van de Voorwaarden is slechts van toepassing op display advertenties, zoals buttons, banners, sky scrapers et cetera. Dit deel van de Voorwaarden is uitdrukkelijk niet van toepassing op rubrieksadvertenties en search engine advertising.

2. Indien voor het vaststellen van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van Venray boeit! B.V. bepalend.

3. Advertentieovereenkomsten die worden afgerekend op basis van de kosten per duizend impressies (“CPM”) en waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden in overleg met de Opdrachtgever:

a) gestaakt, in welk geval alleen de behaalde CPM wordt afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;

b) verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM is behaald, waarbij kan worden besloten de Advertentie te plaatsen op een of meer andere Media.

4. Venray boeit! B.V. spant zich er voor in de Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Venray boeit! B.V. garandeert echter niet dat de Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Medium te allen tijde toegankelijk is. Venray boeit! B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Medium.
5. Venray boeit! B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Medium.

Artikel 22. Premium Display Advertising

1. Onder Premium Display Advertising wordt verstaan het exclusieve recht van een Opdrachtgever te adverteren op een internetpagina of internetsite uit het portfolio van Venray boeit! B.V.. De exclusiviteit geldt alleen ten aanzien van de vaste displayposities en in geen geval ten aanzien van tekstlinks.

2. In het geval van Premium Display Advertising stelt Venray boeit! B.V. het gebruik van frequency caps kosteloos aan de Opdrachtgever ter beschikking.

3. In het geval van Premium Display Advertising heeft de Opdrachtgever het recht zonder extra kosten beeld en geluid aan zijn Advertenties toe te voegen. Venray boeit! B.V. kan nadere regels stellen aan de vorm en inhoud van het (audio-)visuele materiaal, zoals grenzen aan de grootte en maximale duur. Venray boeit! B.V. heeft het

recht, desnoods zonder opgave van redenen, deze extra uitingen af te keuren.

4. Binnen Premium Display Advertising is de Opdrachtgever zonder additionele kosten gerechtigd het Advertentiemateriaal wekelijks te wijzigen. Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door Venray boeit! B.V. bekend gemaakte aanleverspecificaties.


Artikel 23. Additionele kosten

1. Eventuele met digitale Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van display advertising, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

2. Indien de Opdrachtgever de in lid 1 bedoelde kosten niet accepteert, is Venray boeit! B.V. gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens de Opdrachtgever vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.

Artikel 24. Cookies, pixels e.d.

Indien de Opdrachtgever aan de Advertentie een cookie, pixel of andere technologie toevoegt, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wet- en regelgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Venray boeit! B.V. daaraan gestelde regels.


Algemene Voorwaarden Venray boeit! B.V. 1 januari 2014