Startersregeling verlengd

Provinciale Staten hebben besloten om de regeling voor starters op de woningmarkt wederom te verlengen voor 4 jaar. De regeling is daarmee verlengd tot en met 31 december 2019. Ook werd besloten de provinciale bijdrage per startersregeling te verhogen van 50% naar 75% per starterslening.

Lening als impuls voor aankoop eigen woning
De startersregeling is in het leven geroepen om de positie van starters op de Limburgse woningmarkt te verbeteren en is bedoeld voor mensen die een te hoog inkomen hebben voor de sociale huursector, maar een te laag inkomen voor het kopen van een eigen woning. Met de lening wordt het verschil tussen het bedrag dat een starter kan lenen op basis van zijn inkomen en de aankoopkosten van een woning overbrugd.

Positieve bijdrage aan doorstroming
Medio 2015 is de Startersregeling geëvalueerd. Hierbij is vooral gekeken naar het gebruik van de regeling en de eventuele effecten van de regeling op de Limburgse woningmarkt. Uit deze evaluatie blijkt dat de vraag naar startersleningen in Limburg nog altijd stijgt. Opvallend is ook dat maar liefst 28 van de 33 Limburgse gemeenten deelnemen aan de regeling. Bijna alle startersleningen wordt ingezet voor de aankoop van een bestaande woning en dat levert een positieve bijdrage aan de Limburgse woningmarkt die volop in beweging is.

Provincie neemt over
Ondanks dat het Rijk vanaf 1 mei 2015 niet meer deelneemt, gaven de meeste gemeenten aan dat ze willen doorgaan met de Startersregeling. Daarmee is er nog altijd veel draagvlak voor de regeling. De Provincie neemt nu de weggevallen bijdrage van het Rijk over. Jaarlijks wordt bekeken of de regeling nog altijd voldoet.

Meer informatie over de startersregeling is te vinden via www.limburg.nl/Belei/Wonen_en_Leefomgeving/ Startersregeling

terug naar boven