Mentorschap Limburg Samen iets betekenen voor een kwetsbaar persoon

Verstandelijk gehandicapte man, 68 jaar, altijd zelfstandig gewoond en sinds enige tijd dementerend en opgenomen in een verpleegtehuis. Hij heeft één zoon, ook verstandelijk gehandicapt en één zus. Zij is door de rechter tot mentor benoemd. Plots overlijdt de zus. Wie komt er nu op voor de belangen van deze man? Gelukkig is er voor deze man en voor andere kwetsbare mensen (cliënten) de Stichting Mentorschap Limburg in het leven geroepen. Deze stichting helpt cliënten die vanwege een ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en die ook geen familie of naasten hebben om op terug te vallen. Door de WGBO ( wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) waardoor een cliënt toestemming moet geven voor een behandeling, is er steeds meer noodzaak ontstaan in geval iemand (deels) wilsonbekwaam is, een wettelijk vertegenwoordiger te hebben die de cliënt daarbij kan bijstaan. Ook door de vergrijzing en het langer thuis wonen, gekoppeld aan het steeds maar complexer worden van de zorg, maakt het voor cliënten fijn dat er een mentor in hun leven is die hem/haar kan ondersteunen.

Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger, benoemd door de kantonrechter, die opkomt voor de belangen van cliënten op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Doelgroepen waar een mentor bij wordt ingezet zijn mensen met dementie, psychische problemen, verstandelijke beperkingen, NAH (niet aangeboren hersenletsel) of Korsakov. Deze cliënten hebben veelal moeite met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld om de regie te houden. De mentor helpt, door te adviseren, begeleiden en indien nodig het nemen van beslissingen, dat de zorg zo optimaal mogelijk blijft en fungeert als een ‘wakend oog’ zodat deze getoetst wordt. Buiten het mentorschap ben je voor je cliënt ook een soort maatje. Een gezellig bezoekje bezorgt menigeen al een lach op het gezicht.

Op dit moment zijn er via de Stichting Mentorschap in de provincie Limburg 120 cliënten en 90 mentoren (in Venray 10 cliënten en 7 mentoren). Maar vanwege participatie, veranderingen in de zorg, denk hierbij aan het intrekken van een indicatie verblijf, komen er steeds meer cliënten bij. Deze krijgt de stichting via zorginstellingen, huisartsen, ambulante verpleegkundigen, maar ook door familieleden. Hierdoor neemt de behoefte aan mentoren ook steeds toe.

De Stichting Mentorschap is dus op zoek naar (vrijwillige) mentoren. Als mentor zorg je er in eerste instantie voor dat je de cliënt heel goed leert kennen. Je bezoekt hem/haar minimaal 1 keer per maand of je maakt ook eens samen een uitstapje. Je wordt zo een vertrouwd persoon zodat, zodra dat nodig is, je ook vanuit zijn/haar context beslissingen kunt nemen. Je onderhoudt ook het contact met de behandelaren, verpleging en de verzorging en probeert een brug te slaan naar andere belangrijke personen in de omgeving van de cliënt, waaronder eventuele familie. De mentor behartigt geen financiële zaken, daarvoor is een bewindvoerder verantwoordelijk. Als mentor van de Stichting Mentorschap sta je nooit alleen. Voor hulp kun je altijd terugvallen op de stichting via de consulent of op je mede-mentoren.

Als je besluit om mentor te worden, word je eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierdoor kan men goed inschatten of je geschikt bent, aan welke cliënt je het beste gekoppeld kunt worden. Andersom moet het natuurlijk ook goed klikken. De mentoren volgen een interne scholing, daarna teken je dan een overeenkomst voor minimaal 2 jaar. De rechtbank benoemt dan de stichting voor het mentorschap en dan mag jij de taak als gemandateerd mentor uitvoeren namens de stichting. Ieder mentorschap wordt eens per jaar geëvalueerd, hiervan gaat een rapportage naar de rechtbank. Samen wordt er ook bekeken of het mentorschap gecontinueerd wordt en/of de zorg nog nodig is. De stichting zorgt voor thema- en bijscholingsavonden en leuke activiteiten voor het onderling contact tussen de mentoren. Als mentor ontvang je ook een bescheiden vergoeding.

Wil je ook iets betekenen voor deze kwetsbare cliënten? Meld je dan aan via de site
www. mentorschaplimburg.nl. Vrijwilligers, zorginstellingen, gemeentes etc. die meer informatie over Mentorschap Limburg wensen, kunnen hiervoor contact opnemen met consulent Noord- en Midden- Limburg: Wim van Eijk via 06 – 12 69 02 46. 

Mentorschaplogo

terug naar boven